Slow motion

Věcné ceny v hodnotě více než 10.000,- EUR čekají na vítěze!

Ne nejrychlejší tým, ani ne nejvìtší tým, ale pøedevším "nejpomalejší" manšaft mùže na Trophy 16.7.2022 vyhrát jednu mimoøádnou cenu. Po závodì se seètou èasy všech jezdcù týmu. Tøi manšafty, které strávily na trati nejdéle, vyhrávají ceny! Výhodu mají ty, které pøihlásí nejvíce èlenù, pojedou nejdelší trasy a do cíle dorazí tìsnì pøed èasovým limitem.

Pro vítězné týmy jsou pěkné ceny pro všechny členy týmu!*
Pøehled všech cen v soutìži Slow-Motion je na nìmecké stránce: www.trophy.at/slow-motion


*Ceny jsou omezeny na 50 závodníkù na tým. Pokud by pøijelo více než 50 jezdcù jednoho týmu do cíle pøed èasovým limitem, bude se hodnotit 50 "nejpomalejších". Každý klub/organizace/tým se musí pøihlasit do této soutìže e-mailem na a sdìlit jednu kontaktní osobu. Pøihláška bude námi potvrzena a každý tým dostane pøidìleno registraèní èíslo. Všichni jezdci musí toto èíslo zadat pøi pøihlašování! Nebudeme kontrolovat, zda je nìkdo skuteènì èlenem pøíslušného týmu/klubu, avšak ve výsledkové listinì jednotlivcù se objeví výluènì jméno tohoto týmu! Ceny se vydají po závodì kontaktní osobì, která se postará o jejich rozdìlení mezi své èleny.

 
  • Slow Motion Wertung 2022 (Foto Kurt Reiter)